English    |   Sơ đồ website

Lượt xem: 71
Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2018

Ngày 7-2-2018, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018. Ðến dự có các đồng chí: Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố và đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Đồng chí Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong.
Đồng chí Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì
cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong.

Năm 2017, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp ủy Ðảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố đã tổ chức nhiều phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã có sự gắn kết chặt chẽ. Thông qua các phong trào thi đua xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều tập thể, cá nhân điển hình, xuất sắc. Phong trào thi đua trên các lĩnh vực đã góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết quả phong trào thi đua năm 2017, toàn tỉnh có 19 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng, 12 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, 88 tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 116 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và 452 tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ðể phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2018 đạt được hiệu quả thiết thực, các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo ra những chuyển biến rõ nét, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất, chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018, tạo đà cho việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch nước và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của phong trào thi đua, công tác khen thưởng và những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 của tỉnh. Ðồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2017, các phong trào thi đua yêu nước đã tạo được sức lan tỏa, rộng khắp ở tất cả các cấp, các ngành, góp phần quan trọng, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ. Năm 2017 là năm thành công nhất về công tác xây dựng Ðảng, chất lượng các mặt công tác xây dựng Ðảng được nâng lên rõ rệt, nhất là công tác cán bộ. Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh được triển khai thực hiện tích cực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, GD và ÐT tiếp tục đạt thứ hạng cao; giải quyết tốt các chế độ, chính sách an sinh xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện. Ðồng chí đề nghị năm 2018, các cấp ủy Ðảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, trong đó nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch nước để bổ sung vào báo cáo và triển khai thực hiện ngay trong thời gian tới. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Phát động sâu rộng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, nhất là thực hiện tốt Chỉ thị 22 của Ban Bí thư về đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của các cấp ủy Ðảng, đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy Ðảng, chính quyền cần đánh giá, lựa chọn các điển hình tiên tiến để nêu gương, học tập, tạo điều kiện để các điển hình phát huy tác dụng và có sức lan tỏa rộng lớn trong xã hội. Ðồng chí yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT và TT, Ðài PT-TH tỉnh, Báo Nam Ðịnh và các cơ quan liên quan phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nhất là phổ biến những kinh nghiệm hay, biểu dương gương người tốt, việc tốt; các mô hình, điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, kinh doanh nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng và bộ máy cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng thực sự tâm huyết, có phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2018 với chủ đề: “Ðổi mới, chủ động, sáng tạo, hội nhập và phát triển”. Ðồng chí đề nghị, ngay sau lễ phát động, các địa phương, đơn vị lựa chọn nội dung sát với thực tế, nhiệm vụ của đơn vị mình để tổ chức phát động phong trào thi đua. Thực hiện tốt việc tổ chức các phong trào thi đua đi đôi với biểu dương, khen thưởng kịp thời, từ đó nhân rộng các điển hình tiên tiến, làm cho phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự là động lực cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và toàn dân nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2018 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch nước đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ðoàn Hồng Phong và 2 cá nhân. Ðồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã trao tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể. Ðồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Kết thúc hội nghị, trưởng các Khối Thi đua của tỉnh đã ký giao ước thi đua năm 2018./.

Nguồn: Báo Nam Định
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 461
  • Trong tuần: 7556
  • Tất cả: 1224411

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép số 70/GP-TTĐT, ngày 30/5/2013, do Cục Quản lý Phát thanh,
Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp

Địa chỉ: SỐ 57 ĐƯỜNG VỊ HOÀNG - TP NAM ĐỊNH
ĐT: (0228)3849363 | Fax: (0228)3867059
Email: vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn
Designed by VNPT Nam Định