Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND hồi 8h00 ngày 13/9/2017 về cơn bão số 10 (tên quốc tế là Doksuri)
Cập nhật: 13/09/2017 07:53
Xem lịch sử tin bài
Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND hồi 8h00 ngày 13/9/2017 về cơn bão số 10 (tên quốc tế là Doksuri)

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 10 (Ảnh: NCHMF)

File Công điện: 03-CĐ.PDF

File Công điện của TW: CĐ_62_TW _BaoSo10.pdf

Bạn đánh giá thế nào cải tiến mới về hình thức và nội dung của hệ thống website?

Gửi khảo sát  Xem kết quả
văn bản pháp luật
Scroll