image banner
Tổng số: 39
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/2023/QĐ-UBND 18/01/2023 Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 311
Tải về
264/UBND-VP8 06/05/2022 Công văn công bố Danh mục VBQPPL trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành
Lượt xem: 169
Tải về
13/2022/QĐ-UBND 06/05/2022 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở tôn giáo đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
Lượt xem: 178
Tải về
12/2022/QĐ-UBND 29/04/2022 Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 175
Tải về
49/2021/QĐ-UBND 02/11/2021 Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
Lượt xem: 331
Tải về
38/2021/QĐ-UBND 19/08/2021 Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh Nam Định
Lượt xem: 262
Tải về
36/2021/QĐ-UBND 13/08/2021 Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm về đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 375
Tải về
30/2021/QĐ-UBND 20/07/2021 Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Lượt xem: 308
Tải về
28/2021/QĐ-UBND 19/07/2021 Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Nam Định, ban hành kèm theo Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh Nam Định
Lượt xem: 380
Tải về
23/2021/QĐ-UBND 15/06/2021 Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021
Lượt xem: 409
Tải về
1234