image banner
Tổng số: 313
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
27/QĐ-VPUBND 19/04/2023 QĐ ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Lượt xem: 166
Tải về
81/TB-VPUBND 01/07/2022 TB phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
Lượt xem: 233
Tải về
78/TB-VPUBND 01/07/2022 Thông báo v/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nam Định
Lượt xem: 241
Tải về
56/KH-VPUBND 16/05/2022 KH triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Kết luận Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Lượt xem: 194
Tải về
54/VPUBND-VP1 12/05/2022 V/v đăng ký nội dung công việc thực hiện Đề án 06
Lượt xem: 139
Tải về
3/VPUBND-VP1 10/01/2022 V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 01/2022 và công tác phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, năm 2022
Lượt xem: 182
Tải về
74/QĐ-VPUBND 31/12/2020 Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh Nam Định
Lượt xem: 249
Tải về
35a/QĐ-VPUBND 23/07/2021 Quyết định số 35a/QĐ-VPUBND ngày 23/7/2021 ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Văn phòng UBND tỉnh Nam Định
Lượt xem: 250
Tải về
1898/QĐ-UBND 01/09/2021 Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định
Lượt xem: 293
Tải về
62/QĐ-VPUBND 25/08/2021 Quyết định số 62/QĐ-VPUBND ngày 25/8/2021 ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Lượt xem: 294
Tải về
12345678910...