image banner
Tổng số: 57
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
80/UBND-VP6 02/02/2024 V/v triển khai thi hành Luật Giá 2023
Lượt xem: 33
Tải về
352/UBND-VP6 08/08/2023 V/v chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước
Lượt xem: 122
Tải về
19/2023/QĐ-UBND 21/07/2023 QĐ ban hành Quy định bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 358
Tải về
1038/QĐ-UBND 22/05/2023 QĐ về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể
Lượt xem: 114
Tải về
15/2023/QĐ-UBND 08/05/2023 QĐ sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 của Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định
Lượt xem: 151
Tải về
1863/QĐ-UBND 11/10/2022 QĐ phê duyệt địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 181
Tải về
50/KH-UBND 08/04/2022 KH thực hiện “Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” tỉnh Nam Định năm 2022 và Kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 199
Tải về
36/KH-UBND 24/03/2022 KH triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 188
Tải về
94/UBND-VP6 11/03/2022 V/v triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP
Lượt xem: 152
Tải về
380/QĐ-UBND 23/02/2022 QĐ về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
Lượt xem: 241
Tải về
123456